Stredisko služieb  školám a školským zariadeniam Bratislava - Petržalka

 

VITAJTE NA STRÁNKACH

STREDISKA SLUŽIEB ŠKOLÁM A ŠKOLSKÝM ZARIADENIAM PETRŽALKA

Stredisko služieb školám a školským zariadeniam Petržalka je rozpočtová organizácia zriadená uznesením Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava - Petržalka č. 345 / 2002 zo dňa 25.6.2002, ako stredisko pre poskytovanie odbornej, technickej a materiálnej pomoci školám a školským zariadeniam. Organizácia bola zriadená dňom 1. 7. 2002 na základe Zriaďovacej listiny.

O ČO SA USILUJEME?

K hlavným úlohám organizácie podľa Zriaďovacej listiny patria nasledovné činnosti:

• odborná, technická a materiálna pomoc školám a školským zariadeniam,
• bežná údržba objektov vlastnými kapacitami,
• verejné obstarávanie tovarov, služieb a prác,
• energetické a vodné hospodárstvo,
• majetková a bytová agenda,
• ekonomická agenda,
• personálna a mzdová agenda.

CHARAKTERISTIKA ORGANIZÁCIE

Stredisko služieb školám a školským zariadeniam Petržalka je právnická osoba, ktorá je svojimi príjmami a výdavkami napojená na rozpočet zriaďovateľa. Hospodári samostatne podľa schváleného rozpočtu na príslušný rozpočtový rok s prostriedkami, ktoré jej určí zriaďovateľ v rámci rozpočtu Mestskej časti Bratislava - Petržalka.

Stredisku služieb školám a školským zariadeniam Petržalka je zverený majetok podľa zákona SNR č. 138 / 1991 Z. z. o majetku obcí v znení neskorších predpisov v rozsahu delimitovaného školského majetku podľa § 2 ods. g zákona NR SR č. 416 / 2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností orgánov štátnej správy na obce a vyššie územné celky.

Štatutárnym orgánom organizácie je riaditeľ, ktorý zastupuje organizáciu navonok a koná v jeho mene.

Riaditeľ organizácie je vymenovávaný a odvolávaný z funkcie na návrh starostu Miestnym zastupiteľstvom mestskej časti Bratislava – Petržalka.

Organizácia sídli v priestoroch Materskej školy Bohrova 1, 851 01 Bratislava. Úsek údržby, ktorý je súčasťou organizácie je prevádzkovaný v objekte na Zadunajskej 2,
851 01 Bratislava.

Organizačnou súčasťou organizácie je 24 materských škôl a 20 školských jedálni pri materských školách.

S úctou

Ing. arch. Jozef Nemec    
poverený riadením SSŠ a ŠZ    

 

[CNW:Counter]