VITAJTE NA STRÁNKACH STREDISKA SLUŽIEB ŠKOLÁM A ŠKOLSKÝM ZARIADENIAM PETRŽALKA

Stredisko služieb školám a školským zariadeniam Petržalka je rozpočtová organizácia zriadená obcou, uznesením Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava‑Petržalka č. 345/2002 zo dňa 25.6.2002, ako stredisko pre poskytovanie odbornej, technickej a materiálnej pomoci školám a školským zariadeniam. Organizácia bola zriadená dňom 1.7.2002 na základe Zriaďovacej listiny.

O ČO SA USILUJEME?

K hlavným úlohám organizácie podľa Zriaďovacej listiny patria nasledovné činnosti:

• odborná, technická a materiálna pomoc školám a školským zariadeniam
• bežná údržba objektov vlastnými kapacitami
• verejné obstarávanie tovarov, služieb a prác
• energetické a vodné hospodárstvo
• personálna a mzdová agenda
• majetková a bytová agenda
• ekonomická agenda

CHARAKTERISTIKA ORGANIZÁCIE

Stredisko služieb školám a školským zariadeniam Petržalka je právnická osoba, ktorá je svojimi príjmami a výdavkami napojená na rozpočet zriaďovateľa. Hospodári samostatne podľa schváleného rozpočtu na príslušný rozpočtový rok s prostriedkami, ktoré jej určí zriaďovateľ v rámci rozpočtu mestskej časti Bratislava‑Petržalka.

Stredisku služieb školám a školským zariadeniam Petržalka je zverený majetok podľa zákona SNR č. 138/1991 Z. z. o majetku obcí v znení neskorších predpisov v rozsahu delimitovaného školského majetku podľa § 2 ods. g zákona NR SR č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností orgánov štátnej správy na obce a vyššie územné celky.

Štatutárnym orgánom organizácie je
riaditeľPaedDr. Katarína Brťková
, ktorý zastupuje organizáciu navonok a koná v jej mene.

RiaditeľPaedDr. Katarína Brťková
organizácie je vymenovávaný a odvolávaný z funkcie na návrh starostu Miestnym zastupiteľstvom mestskej časti Bratislava‑Petržalka.

Organizácia sídli v priestoroch Materskej školy Bohrova 1, 851 01 Bratislava. Úsek údržby, ktorý je súčasťou organizácie je prevádzkovaný v objekte na Zadunajskej ceste 2, 851 01 Bratislava.

Organizačnou súčasťou organizácie je 24 materských škôl a 20 školských jedální pri materských školách.

S úctou

PaedDr. Katarína Brťková
poverená vedením