Stredisko služieb  školám a školským zariadeniam Bratislava - Petržalka

 

ZVEREJŇOVANIE FAKTÚR SSŠaŠZP a MŠ 2015
 

Povinné zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr v zmysle zákona ćíslo 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon číslo 40/1966 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

 

Prehľad faktúr 2015

„Faktúry sú zverejnené v časti Zverejňovanie objednávok SSŠaŠZP od 1.1.2015"