Stredisko služieb  školám a školským zariadeniam Bratislava - Petržalka

 

NARIADENIA A INFORMÁCIE PRE MŠ

Všeobecne platné nariadenia a iné informácie:

Súbor Názov
Súbor: PDF, Veľkosť: 55.2KB, Popis: Štatút 
Strediska služieb školám a školským zariadeniam Petržalka Štatút Strediska služieb školám a školským zariadeniam Petržalka úččinný od 01.07.2009
Súbor: PDF, Veľkosť: 53 KB, Zákon 138/1991 Z.z. Zákon 138/1991 Z.z. o majetku obcí
Súbor: PDF, Veľkosť: 55.2KB, Popis: Všeobedné záväzné nariadenie Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2015 zo dňa 24.02.2015, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2012 zo dňa 17. apríla 2012 o určení výšky príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava- Petržalka v znení Všeobecne záväzného nariadenia č. 4/2013 zo dňa 23. apríla 2013
Súbor: PDF, Veľkosť: 53 KB, Popis: rozpočet za rok 2014 Strediska služieb školám a školským zariadeniam Petržalka Na základe písomného pokynu zriaďovateľa, Mestskej časti Bratislava – Petržalka, zo dňa 26.1.2015, č. j. 2440/2015/06-OF, riaditeľ rozpočtovej organizácie Stredisko služieb školám a školským zariadeniam Petržalka, Bohrova 1, 851 01 Bratislava, predkladá nasledovný materiál k vyhodnoteniu plnenia rozpočtu príjmov a čerpania rozpočtu výdavkov rozpočtovej organizácie za rok 2014.
Súbor: PDF, Veľkosť: 55.2KB, Popis: rozpočet za rok 2015 Strediska služieb školám a školským zariadeniam Petržalka Na základe písomného pokynu zriaďovateľa, Mestskej časti Bratislava – Petržalka, zo dňa 5.1.2016, č. j. 2701/2016/06-OF, riaditeľ rozpočtovej organizácie Stredisko služieb školám a školským zariadeniam Petržalka, Bohrova 1, 851 01 Bratislava, predkladá nasledovný materiál k vyhodnoteniu plnenia rozpočtu príjmov a čerpania rozpočtu výdavkov rozpočtovej organizácie za rok 2015.
Súbor: PDF, Veľkosť: 326.7KB, Popis: rozpočet za rok 2016 Strediska služieb školám a školským zariadeniam Petržalka Na základe písomného pokynu zriaďovateľa, Mestskej časti Bratislava – Petržalka, zo dňa 4.1.2017, č. j. 2661/2017/06-OF, riaditeľ rozpočtovej organizácie Stredisko služieb školám a školským zariadeniam Petržalka, Bohrova 1, 851 01 Bratislava, predkladá nasledovný materiál k vyhodnoteniu plnenia rozpočtu príjmov a čerpania rozpočtu výdavkov rozpočtovej organizácie za rok 2016.
Súbor: PDF, Veľkosť: 53 KB, Popis: Zákon 416/2001 Z.z. Zákon o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a vyššie územné celky