Výzva na predloženie ponuky

VÝBEROVÉ KONANIE JE UKONČENÉ

Dátum zverejnenia: 15.08.2019
Dátum ukončenia: 21.08.2019

Informácie o zákazke

Druh zákazky Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní
Predloženie ponuky do 21.08.2019 do 13:00 hod.
Predmet Stavebné úpravy MŠ Turnianska 6, Bratislava
Celková suma
Poznámka Zákazka nie je rozdelená na časti.
Úspešný uchádzač


Prílohy

Výzva na predloženie ponuky - Stavebné úpravy MŠ Turnianska 6 (.pdf)
Návrh zmluvy o dielo - Stavebné úpravy MŠ Turnianska 6 (.doc)
Výkaz výmer - Stavebné úpravy MŠ Turnianska 6 (.zip)
Projektová dokumentácia - Stavebné úpravy MŠ Turnianska 6 (.zip)