STREDISKO SLUŽIEB ŠKOLÁM A ŠKOLSKÝM ZARIADENIAM PETRŽALKA

V súvislosti na vládou vyhlásenú mimoriadnu situáciu je
na stredisku obmedzený osobný kontakt.

Písomnosti prosíme vhodiť do schránky.
V prípade potreby nás môžete kontaktovať mailom uvedeným na našej stránke.

Podania a žiadosti zasielajte poštou na adresu strediska, alebo mailom na adresu
podatelna@strediskoskole.sk

Informácie ohľadom mzdových a personálnych vecí zasielajte mailom na adresu
pam@strediskoskole.sk

Materské školy a školské jedálne pri materských školách
majú prerušenú prevádzku až do odvolania.

Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov v materských školách za obdobie od apríla 2020 až do odvolania nepožadujeme.

Zmena termínov a postupu pri prijímaní detí do materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava‑Petržalka pre školský rok 2020/2021

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vo veci prerušenia vyučovania v školách a školských zariadeniach:

Minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
mimoriadne prerušuje prevádzku školských zariadení v období od 30. marca 2020 do odvolania.

Ministerka školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
prerušuje vyučovanie na školách a školských zariadeniach v období od 16. marca 2020 do 27. marca 2020 vrátane.

Usmernenie k pracovnoprávnym vzťahom v súvislosti s opatreniami prijatými 12. marca 2020
Vplyv prijatých opatrení na zamestnancov materských škôl.

Koronavírus a pracovné právo, PN a ošetrovné

S úctou

PaedDr. Katarína Brťková
poverená vedením