STREDISKO SLUŽIEB ŠKOLÁM A ŠKOLSKÝM ZARIADENIAM PETRŽALKA

Oznam

Uznesením č. 203 zo zasadnutia MsZ MČ Bratislava‑Petržalka, ktoré sa uskutočnilo dňa 05. 05. 2020 oznamujeme, že Stredisko služieb školám a školským zariadeniam so sídlom Bohrova 1, 851 01 Bratislava už nie je v prevádzke pre účely týkajúce sa agendy materských škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava‑Petržalka.


V prípade potreby môžete kontaktovať oddelenie predprimárneho a primárneho vzdelávania mestskej časti Bratislava‑Petržalka v čase stránkových hodín MÚ MČ Bratislava‑Petržalka.

V prípade potreby môžete tiež kontaktovať príslušnú materskú školu.

S úctou

Ing. Miroslav Štefánik, MBA
poverený vedením