STREDISKO SLUŽIEB ŠKOLÁM A ŠKOLSKÝM ZARIADENIAM PETRŽALKA

Obnovenie prevádzky MŠ
Na základe opatrení Úradu verejného zdravotníctva SR a rozhodnutia ministra školstva, vedy výskumu a športu SR sa s účinnosťou od 1. júna 2020 obnovuje prevádzka materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava‑Petržalka pre deti:


A) zdravotníkov, záchranárov, hasičov, príslušníkov policajného zboru, príslušníkov ozbrojených síl, pedagogických a odborných zamestnancov škôl a školských zariadení, nepedagogických zamestnancov škôl a školských zariadení

B) ktoré od 1. septembra 2020 začnú plniť povinnú školskú dochádzku v príslušnej základnej škole

C) podľa kapacitných a personálnych možností materskej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava‑Petržalka

Uvedené podmienky sa nevzťahujú na deti, ktoré majú výnimku v stravovaní (deti zaradené do triedy s poruchami výživy a deti ktoré si na základe odporúčania lekára prinášajú stravu z domu) − tieto deti od 1. júna 2020 nebudú materskú školu navštevovať z hygienickoepidemiologických dôvodov.

Žiadame zákonných zástupcov detí, ktorí spĺňajú požiadavky uvedené v odseku A alebo B, aby oznámili riaditeľke materskej školy na e-mail do 25. mája 2020 záujem o návštevu materskej školy.

V prípade detí zamestnancov vo výkone (A) je potrebné predložiť riaditeľke materskej školy čestné prehlásenie o tom, že patria do danej skupiny zamestnancov (tlačivo − príloha) na e-mail (scan) do 25. mája 2020.

Prevádzka materskej školy sa bude riadiť opatreniami, rozhodnutiami a usmerneniami Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, Úradu verejného zdravotníctva SR a zriaďovateľa.

S úctou

Ing. Miroslav Štefánik, MBA
poverený vedením