NARIADENIA A INFORMÁCIE PRE MŠ

Všeobecne platné nariadenia a iné informácie:

Úplné znenie VZN č. 1/2012 o určení výšky príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných všeobecne záväznými nariadeniami č. 4/2013, 3/2015, 4/2019 a 7/2019.
Všeobecne záväzné nariadenie č. 8/2019 zo dňa 25.6.2019 o poskytnutí zľavy z príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava‑Petržalka
Všeobecne záväzné nariadenie č. 7/2019 zo dňa 25.6.2019, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2012 zo dňa 17.4.2012 o určení výšky príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava‑Petržalka v znení všeobecne záväzného nariadenia č. 4/2013, všeobecne záväzného nariadenia č. 3/2015 a všeobecne záväzného nariadenia č. 4/2019
Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2019 zo dňa 26.3.2019, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2012 zo dňa 17.4.2012 o určení výšky príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava‑Petržalka v znení Všeobecne záväzného nariadenia č. 4/2013 a Všeobecne záväzného nariadenia č. 3/2015
Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2015 zo dňa 24.2.2015, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2012 zo dňa 17.4.2012 o určení výšky príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava‑Petržalka v znení Všeobecne záväzného nariadenia č. 4/2013 zo dňa 23.4.2013
Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2012  dňa 17.4.2012 o určení výšky príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava‑Petržalka
Na základe písomného pokynu zriaďovateľa, mestskej časti Bratislava‑Petržalka, zo dňa 4.1.2019, č. j. 1990/2378/2019/06-OF, riaditeľ rozpočtovej organizácie Stredisko služieb školám a školským zariadeniam Petržalka, Bohrova 1, 851 01 Bratislava, predkladá nasledovný materiál k vyhodnoteniu plnenia rozpočtu príjmov a čerpania rozpočtu výdavkov rozpočtovej organizácie za rok 2018.
Na základe písomného pokynu zriaďovateľa, mestskej časti Bratislava‑Petržalka, zo dňa 4.1.2018, č. j. 2074/2018/06-OF, riaditeľ rozpočtovej organizácie Stredisko služieb školám a školským zariadeniam Petržalka, Bohrova 1, 851 01 Bratislava, predkladá nasledovný materiál k vyhodnoteniu plnenia rozpočtu príjmov a čerpania rozpočtu výdavkov rozpočtovej organizácie za rok 2017.
Na základe písomného pokynu zriaďovateľa, mestskej časti Bratislava‑Petržalka, zo dňa 4.1.2017, č. j. 2661/2017/06-OF, riaditeľ rozpočtovej organizácie Stredisko služieb školám a školským zariadeniam Petržalka, Bohrova 1, 851 01 Bratislava, predkladá nasledovný materiál k vyhodnoteniu plnenia rozpočtu príjmov a čerpania rozpočtu výdavkov rozpočtovej organizácie za rok 2016.
Štatút Strediska služieb školám a školským zariadeniam Petržalka účinný od 1.7.2009
Zákon 138/1991 Z.z. o majetku obcí
Zákon o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a vyššie územné celky