ETICKÝ KÓDEX ZAMESTNANCA
STREDISKA SLUŽIEB ŠKOLÁM A ŠKOLSKÝM ZARIADENIAM PETRŽALKA


PREAMBULA

Účelom ETICKÉHO KÓDEXU zamestnancov SSŠaŠZP (ďalej len „KÓDEX“) je vymedziť a podporovať žiaduce štandardy správania sa zamestnancov vo vzťahu k verejnosti, spolupracovníkom, rodičom a žiakom (deťom), súčasne informovať verejnosť o tom, aké správanie je oprávnené od odborných pedagogických a správnych zamestnancov očakávať. SSŠaŠZP je verejná inštitúcia, ktorá šíri kultúrne bohatstvo svojho národa a svojej spoločnosti prostredníctvom materských škôl. Poslaním všetkých zamestnancov SSŠaŠZP je chrániť a rozvíjať najvyššie ľudské hodnoty, dôstojnosť človeka, viesť deti k úcte a poznaniu a osvojeniu kultúrneho bohatstva nielen nás, ale aj iných národov. Účelom a poslaním materskej školy je vytvoriť v materskej škole takú atmosféru, aby dieťa bolo šťastné, spokojné a malo podmienky na optimálny rozvoj celej svojej osobnosti.Článok I.

Základné ustanovenia

1.)
Kódex je záväznou normou správania sa zamestnanca, ktorý je povinný pri rozhodovaní dodržiavať a ctiť zákonnosť všetkých postupov, dodržiavať rovnaký prístup ku všetkým fyzickým, právnickým osobám, k deťom a rodičom.
2.)
Pod pojmom zamestnanec SSŠaŠPZ sa rozumie fyzická osoba, ktorá je v pracovnoprávom vzťahu. Verejný záujem je záujem, ktorý prináša majetkový alebo iný prospech všetkým občanom.


Článok II.

Základné princípy správania sa zamestnanca

1.)
Zamestnanec vykonáva svoje úlohy v súlade s Ústavou SR, zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi a ustanoveniami tohto kódexu.
2.)
Zamestnanec pri výkone práce vo verejnom záujme postupuje nestranne, transparentne a rozhoduje sa na základe reálneho zistenia skutkového stavu. Dbá na rovnosť účastníkov, aby nedochádzalo k ujmám na ich právach, vyhýba sa konaniu, ktoré by mohlo ohroziť dôveru verejnosti v nestrannosť a objektivitu rozhodovania.
3.)
Zamestnanec je povinný konať v súlade s cieľmi a úlohami zamestnávateľa, nesmie sa dať ovplyvniť zámermi iných osôb, ani prijať akúkoľvek finančnú ani inú výhodu.
4.)
Zamestnanec je pripravený znášať za svoje konanie nevyhnutné preskúmanie jeho postupu, rozhodnutí, ako aj správania sa v konfliktných situáciách s občanmi a klientmi SSŠaŠZP, rodičovskej verejnosti. Konfliktné situácie rieši so svojim priamym nadriadeným.
5.)
Zamestnanec sa má správať tak, aby nedochádzalo k škodám na majetku a zariadeniach, ktoré sú v správe SSŠaŠPZ. Jemu zverený majetok, ako aj finančné prostriedky využívať efektívne, hospodárne, nezneužívať ich dosiahnutím osobného prospechu.
6.)
Zamestnanec plní úlohy súvisiace s jeho pracovným zaradením v súlade s jeho pracovnou náplňou osobne, zodpovedne, udržiava aktívny prístup k riešeniu procesných postupov, vysokú mieru aktivity, jeho konanie má byť politicky nezávislé. Jeho postoje v práci, prejave a pri riešení problémov nemá odrážať jeho politickú príslušnosť alebo sympatiu.
7.)
Svojim prístupom k práci, konaním a vzťahmi so spolupracovníkmi vytvára na pracovisku priaznivú atmosféru, ktorej výsledkom ječestnosť, zodpovednosť, spravodlivosť a úcta, vzájomná dôvera a solidarita. Nevyvoláva konfliktné situácie.
8.)
Vedúci zamestnanec SSŠaŠPZ nezneužíva právomoc voči podriadeným. Je pre nich:
a)
vzorom v správaní, prístupe k plneniu svojich povinností pre spolupracovníkov,
b)
rozvoj svojich schopností prehlbuje priebežným vzdelávaním,
c)
podporuje rozvoj schopností svojich spolupracovníkov,
d)
je otvorený k pripomienkam, k návrhom spolupracovníkov.
9.)
Všetci zamestnanci SSŠaŠPZ sa vyvarujú konaniam, ktoré by mohli byť označené ako
mobbingkolektívna šikana voči jednotlivcovi
,
bossingšikanovania sa dopúšťa nadriadený pracovník na podriadenom
ale aj
staffingšikanovania sa dopúšťa podriadený pracovník na nadriadenom
.
10.)
Na verejnosti, pri pracovných poradách, ako aj na zasadnutiach mestského zastupiteľstva vystupuje kultivovanie, so znalosťou prejednávanej veci. S rodičmi komunikuje úctivo, svojim vystupovaním a správaním podporuje vzájomnú dôveru.
11.)
Do zamestnania prichádza včas náležite upravený, oblečený, aby náležite reprezentoval svojho zamestnávateľa.


Článok III.

Základné princípy správania sa pedagogického zamestnanca,
povinnosti a práva pedagógov voči deťom a rodičom

1.)
Pedagóg si je vedomý svojej zodpovednosti, ktorou vytvára etické vlastnosti a ľudsky mravné kvality najmladšej generácie. Pedagóg si sústavne zvyšuje svoju profesionálnu úroveň.
2.)
Pedagóg odovzdáva mladej generácií kultúrne dedičstvo národa a ľudskej spoločnosti.
3.)
Pedagogický zamestnanec si je vedomí, že ako každý človek je omylný, ak pochybí musí vedieť priznať svoju chybu, byť schopný niesť za ňu zodpovednosť, postaviť sa kriticky k svojmu omylu.
4.)
Pedagóg rešpektuje žiaka ako rovnocenného partnera so všetkými občianskymi právami a povinnosťami, právami a povinnosťami, ktoré vyplývajú z Deklarácie práv dieťaťa, z dokumentov a právnych noriem, ktoré platia na území Slovenskej republiky.
5.)
Pedagóg zaručuje rovnaký prístup ku všetkým jemu zvereným deťom a to bez ohľadu na pohlavie, rasu, farbu pleti, vieru a náboženstvo, politické či iné zmýšľanie a zázemie, národný a sociálny pôvod, príslušnosť a národnosť. Ich vzťah je postavený na vzájomnej úcte, pochopení a ústretovosti.
6.)
Pedagóg je povinný veku primerane a zrozumiteľne a v súlade s platnými pedagogickými dokumentmi žiaka vzdelávať a vychovávať. Informácie žiakom podáva pravdivé, objektívne a neskreslené.
7.)
Pedagóg nesmie žiadnemu dieťaťu úmyselne a vedome ublížiť, v rámci svojich ako aj schopností dieťaťa snažiť sa o komplexný rozvoj osobnosti dieťaťa.
8.)
Pedagogický zamestnanec akceptuje úlohu a zodpovednosť rodiča pri výchove ich detí, usiluje sa o spoluprácu s nimi tak, aby sa výchovné vzdelávanie a výchovné pôsobenie bolo jednotné a v prospech dieťaťa.
9.)
Pedagóg pravdivo a pravidelne informuje rodiča, alebo zákonného zástupcu dieťaťa o výchovno-vzdelávacích úspechoch dieťaťa, o výsledkoch spoločnej vzdelávacej a výchovnej práce. V prípadných problémových situáciách, ťažkostiach, pedagóg prejednáva s rodičmi formu pomoci dieťaťa.
10.)
Pedagóg v dohodnutom stanovenom čase poskytne rodičom alebo zákonnému zástupcovi dieťaťa konzultáciu ohľadne výchovnovzdelávacej činnosti. Pravdivo prezentuje pozitívne aj negatívne výsledky svojej práce, práce školy.
11.)
Informácie, ktoré pedagóg získa o rodinách pri svojej práci považuje za mimoriadne dôverné, zaobchádza nimi zodpovedne a chráni tým osobnú dôstojnosť detí a členov rodiny.
12.)
Vzťah pedagogických zamestnancov medzi sebou:
a)
navzájom sa podporujú a pomáhajú pri ďalšom vzdelávaní detí,
b)
pomáhajú si, bez ohľadu na akom poste sa nachádzajú,
c)
spolupracuje s pedagógmi, ktorí sa podieľali na výchove v minulosti,
d)
neznevažuje prácu kolegov bez ich prítomnosti,
e)
pestuje vzájomnú kolegialitu, profesionalitu, úctu a hrdosť na svoje poslanie,
f )
keď to vyžaduje záujem dieťaťa požiada o odbornú konzultáciu iného pedagóga alebo odborníka.


Článok IV.

Konflikt záujmov

1.)
Zamestnanec koná vždy vo verejnom záujme, v súlade so svojim svedomím a v plnej miere v súlade s platnými príkazmi, VZN, zákonmi a vyhláškami SR. Nepripustí, aby došlo ku konfliktu jeho súkromných záujmov s jeho postavením zamestnanca SSŠaŠPZ (nakladanie so zvereným majetkom, finančnými prostriedkami, prijímaní detí do predškolského zariadenia a pod.). Vyhýba sa takému konfliktu, ktorý by vyvolal podozrenie z výhody zamestnanca, alebo členov jeho rodiny, blízkych osôb a priateľov.
2.)
Zamestnanec je povinný vyhnúť sa činnosti, ktorá by naštrbila dôveru zamestnávateľa v jeho schopnosť plniť úlohy nestranne a objektívne, akýkoľvek konflikt záujmov je povinný nahlásiť ihneď zamestnávateľovi.
3.)
Zamestnanec sa nezúčastňuje aktivít a iných činností, ktoré by mohli byť verejnosťou posudzované ako politická angažovanosť, ktoré by narúšali dôveru verejnosti v nestranný výkon povinnosti vo verejnom záujme.


Článok V.

Dary, zákaz korupcie a iné výhody

1.)
Zamestnanec nevyžaduje a neprijíma finančné a iné dary, pozornosti ani iné výhody, ktoré by mohli mať vplyv na jeho rozhodovanie, prístup k povinnostiam (uzatváranie zmlúv, dohôd, objednávanie tovarov a služieb, prijímanie detí do predškolských zariadení). Nenavádza tretie osoby na poskytovanie darov, výhod, ktoré by mohli mať vplyv na výkon povinností zamestnanca.
2.)
V prípade akéhokoľvek daru, služby je zamestnanec povinný nahlásiť túto skutočnosť
riaditeľoviIng. Miroslav Štefánik, MBA
SSŠaŠPZ, zrealizovať jeho evidenciu ako oficiálny dar. Zamestnanec nepripustí, aby svojim konaním sa dostal do pozície, v ktorej by musel oplatiť preukázanú službu.
3.)
Zamestnanec je v súkromnom živote povinný konať tak, aby sa vyhol takému správaniu, ktoré by mohlo byť označené ako konflikt záujmov, aby nemohlo dôjsť k zníženiu dôvery verejnosti v nestranný výkon verejnej správy, resp. by došlo k rozporu jeho konania s právnymi predpismi a etickými hodnotami.


Článok VI.

Zrušenie pracovného postavenia

1.)
Získané informácie pri plnení zverených úloh nevyužíva pre získanie akéhokoľvek majetkového alebo iného prospechu.
2.)
Táto povinnosť trvá aj po ukončení pracovného pomeru.
3.)
Vedúci zamestnanec nevyžaduje od podriadených zamestnancov plnenie takých pracovných úloh, ktoré sú v rozpore s VZN, príkazmi a smernicami. Ak by sa takáto situácia vyskytla, zamestnanec je povinný upozorniť na túto skutočnosť
riaditeľaIng. Miroslav Štefánik, MBA
alebo
zástupcu riaditeľaIng. arch. Jozef Nemec
SSŠaŠPZ.


Článok VII.

Oznamovacia povinnosť, oznámenie neprípustnej činnosti

1.)
Zamestnanec je povinný bezodkladne oznámiť svojmu nadriadenému prípady:
a)
konfliktu záujmov, resp. nemožnosti vyhnúť sa konfliktu záujmov,
b)
ak je požiadaný, aby konal v rozpore s právnymi predpismi alebo etickým kódexom,
c)
zistenia straty alebo poškodzovania verejného majetku, podvodného alebo korupčného konania,
d)
vulgárnych útokov smerujúcich voči jeho osobe alebo voči orgánu samosprávy alebo konania s osobami pod vplyvom návykových látok,
e)
ponúknutia akejkoľvek výhody, ktorá by mohla mať nežiaduci vplyv na jeho rozhodovanie.


Článok VIII.

Disciplinárny postih

1.)
Etický kódex zamestnanca SSŠaŠPZ tvorí neoddeliteľnú súčasť pracovného poriadku a má záväzný charakter pre každého zamestnanca. Konanie zamestnanca, ktoré je v rozpore s jednotlivými ustanoveniami kódexu je kvalifikované ako porušenie pracovnej disciplíny.
2.)
Porušenie Kódexu zamestnanca
a)
menej závažné
neslušné a drzé správanie voči ostatným zamestnancom, rodičom, deťom, voči občanom a klientom,
b)
závažné porušenie
prijímanie darov a úplatkov a iných výhod v súvislosti s výkonom práce vo verejnom záujme,
správanie, ktorým dochádza k zneužívaniu majetku SSŠaŠPZ na vlastné obohatenie,
správanie, ktoré sa preukazateľne dá charakterizovať ako
mobbingkolektívna šikana voči jednotlivcovi
,
bossingšikanovania sa dopúšťa nadriadený pracovník na podriadenom
ale aj
staffingšikanovania sa dopúšťa podriadený pracovník na nadriadenom
.
3.)
Na prešetrenie podaní o porušovaní etického kódexu je
riaditeľIng. Miroslav Štefánik, MBA
SSŠaŠPZ oprávnený ustanoviť kontrolnú skupinu na prešetrenie podania a v prípade potreby požiada o súčinnosť pri prešetrovaní aj oddelenie školstva, kultúry a športu Miestneho úradu Mestskej časti Bratislava‑Petržalka.


Článok IX.

Spoločné ustanovenia

1.)
Výkon verejnej správy je službou verejnosti.
2.)
Zamestnávateľ vytvára zamestnancom dôstojné podmienky na riadny výkon pracovných povinností.
3.)
Zamestnanec poskytuje verejnosti čo najúplnejšie informácie o svojej činnosti, v súlade s príslušnými právnymi predpismi, počína si tak, aby nedochádzalo ku škodám na majetku a zariadeniach zamestnávateľa, nezneužívať ich na dosiahnutie osobného prospechu.
4.)
Vedúci zamestnanec je povinný počas zamestnaneckého pomeru na požiadanie zamestnávateľa deklarovať svoje majetkové pomery.


Článok X.

Prehlásenie

Tento kódex bol prerokovaný so zástupcami odborov SSŠaŠZP dňa 24.1.2013 a nadobúda účinnosť dňom 1.2.2013.

V Bratislave, dňa 28.1.2013

S úctou

Ing. Miroslav Štefánik, MBA
poverený vedením