PRÍSPEVKY OD 1. 1. 2020

Výška príspevku

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava‑Petržalka podľa § 15 ods. 2 písm. a) zákona č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších predpisov, § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, § 6 ods. 24 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 28 ods. 5, § 114 ods. 6, § 116 ods. 6 a § 140 ods. 10 a § 142a zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, čl. 38 písm. a) Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy v znení jeho dodatkov a na základe zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení.

Za pobyt dieťaťa v materskej škole od 1. januára 2020 prispieva zákonný zástupca dieťaťa (alebo ostatné osoby, ktorým bolo dieťa zverené do osobnej starostlivosti) mesačne na jedno dieťa príspevok v nasledovnej výške:

a) v prípade, že dieťa má trvalý pobyt v mestskej časti Bratislava‑Petržalka k 1. januáru kalendárneho roka, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom dieťa v danom školskom roku začne navštevovať materskú školu, je výška príspevku 30 €/mesiac/dieťa,

b) v ostatných prípadoch je výška príspevku 100 €/mesiac/dieťa.


Poskytnutie zľavy z príspevku

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava‑Petržalka v zmysle § 15 ods. 2 písm. a) zákona NR SR č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších predpisov, § 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, § 28 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a Čl. 38 Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy v znení jeho dodatkov sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení:

Žiadosť o poskytnutie zľavy z príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava‑Petržalka (ďalej len „mestská časť“) vo výške 70 % sú oprávnené predložiť všetky osoby, ktorým bola zverená osobná starostlivosť o dieťa a všetci zákonní zástupcovia detí navštevujúcich materské školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti, v prípade ak ich dieťa nemá trvalý pobyt v mestskej časti alebo má trvalý pobyt v mestskej časti v trvaní menej ako 1 rok pred nástupom do materskej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti.