Oznam o prijímaní detí do MŠ pre školský rok 2020/2021

Prijímanie detí do materskej školy

Oznam o mieste a termíne prijímania detí na predprimárne vzdelávanie v materských školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava‑Petržalka pre školský rok 2020/2021

Zmena termínov a postupu pri prijímaní detí do materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava‑Petržalka pre školský rok 2020/2021

Miesto a termín prijímania detí do materských škôl:
V zmysle § 59 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „školský zákon“) prijímanie detí do materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka po dohode s riaditeľkami jednotlivých materských škôl (ďalej len „MŠ“) so zriaďovateľom sa uskutoční

v termíne od 27. apríla do 30. apríla 2020

Na základe opatrení MŠVVaŠ SR zo dňa 24. 03. 2020 je zmena termínu na podávanie žiadostí na predprimárne vzdelávanie od 30. apríla 2020 do 31. mája 2020.

Viac informácií nájdete na www.petrzalka.sk

Žiadosť na stiahnutie