POPLATOK ZA STRAVU OD 1.9.2019

Výška poplatku za stravu

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava‑Petržalka podľa § 15 ods. 2 písm. a) zákona č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších predpisov, § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, § 6 ods. 24 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 28 ods. 5, § 114 ods. 6, § 116 ods. 6 a § 140 ods. 10 a § 142a zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, čl. 38 písm. a) Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy v znení jeho dodatkov a na základe zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení.

Od 1.1.2019 nadobudla účinnosť novela zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, z ktorého vyplýva, že každému dieťaťu, ktoré odoberie celodennú stravu (t.j. desiata, obed a olovrant) a zúčastní sa celodenného výchovno‑vzdelávacieho procesu, možno poskytnúť dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa na zabezpečenie obeda a iného jedla (ďalej len „strava“) v materskej škole, ktoré navštevuje:

a) posledný ročník materskej školy,

b) materskú školu, okrem dieťaťa navštevujúceho posledný ročník materskej školy, a žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi alebo ktorej príjem je najviac vo výške životného minima,

c) materskú školu, ak v materskej škole, okrem dieťaťa navštevujúceho posledný ročník materskej školy, je najmenej 50 % detí z domácností, ktorým sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi.

Z uvedeného vyplýva, že ide o dotáciu a nie bezplatné stravovanie. Rozdiel medzi výškou poplatku určeného finančným pásmom a dotáciou poskytovanou MPSVaR SR vo výške 1,20 €/deň je 0,34 €/deň. V zmysle VZN č.15/2019 mestskej časti Bratislava‑Petržalka zákonný zástupca dieťaťa uhrádza príspevok na režijné náklady vo výške 0,40 €/deň, vrátane dieťaťa ktorému zákonný zástupca zabezpečuje stravu donáškou.

Plnú sumu úhrady za stravu uhrádza:

a) zákonný zástupca za dieťa materskej školy, ktoré navštevuje nižší ako posledný ročník pred plnením povinnej školskej dochádzky a nemá nárok na dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom,

b) zákonný zástupca za neodobratú stravu v danom stravovacom dni, ak neodhlásil dieťa najneskôr do 7.30 hod. v danom stravovacom dni z poskytovania stravy v školskej jedálni v danom stravovacom dni,

Zákonný zástupca dieťaťa uhrádza:

a) príspevok na režijné náklady vo výške 0,40 €/deň/dieťa za odobratú stravu a za neodobratú stravu v danom stravovacom dni, ak neodhlásil dieťa alebo žiaka najneskôr do 7.30 hod. v danom stravovacom dni z poskytovania stravy v školskej jedálni v danom stravovacom dni,

b) príspevok na režijné náklady vo výške 0,40 €/deň/dieťa za podanie stravy prostredníctvom školskej jedálne, ak je táto strava zabezpečená zákonným zástupcom dieťaťa donáškou.

Poplatok určený podľa toho paragrafu nariadenia sa uhrádza najneskôr do 25. dňa mesiaca predchádzajúceho mesiacu, v ktorom sa stravovanie poskytuje.