PROFIL VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA

Stredisko služieb školám a školským zariadeniam Petržalka je verejným obstarávateľom v zmysle § 7, odst. "d" Zákona č. 343/2017 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Verejný obstarávateľ:

Stredisko služieb školám a školským zariadeniam Petržalka
Sídlo: Bohrova 1, 851 01 Bratislava
IČO: 31811485
DIČ: 2021673577
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s.
IBAN: SK41 0900 0000 0051 1752 3131

Štatutárny zástupca:
Ing. Miroslav Štefánik, MBA, poverený vedením
miroslav.stefanik@petrzalka.sk

Štvrťročné správy o zákazkach s nízkou hodnotou podľa § 117

Prehľad o zrealizovaných zákazkach s nízkou hodnotou, podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.