Výzva na predloženie ponuky

VÝBEROVÉ KONANIE JE UKONČENÉ

Dátum zverejnenia: 17.7.2014
Dátum ukončenia: 4.8.2014

Informácie o zákazke

Druh zákazky jednoduchá zákazka (§ 9 ods. 9. zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov)
Predloženie ponuky do 4.8.2014 do 12:00 hod.
Predmet Nákup kuchynského zariadenia do školských jedální
Celková suma 18 064,09 € s DPH
Poznámka
Úspešný uchádzač Prokaf,s.r.o. Chlebodarová 17, Brno

Prílohy

Výzva na predloženie ponuky
Položkový rozpis tovarov a miesto určenia dodávky
Návrh zmluvy o dielo