Výzva na predloženie ponuky

VÝBEROVÉ KONANIE JE UKONČENÉ

Dátum zverejnenia: 12.07.2019
Dátum ukončenia: 22.07.2019

Informácie o zákazke

Druh zákazky Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní
Predloženie ponuky do 22.7.2019 do 13:00 hod.
Predmet Prestavba školníckeho bytu na triedu MŠ Röntgenova 16, Bratislava
Celková suma 37.466,75€ s DPH
Poznámka Zákazka nie je rozdelená na časti.
Úspešný uchádzač JOBOSTAV s.r.o., Blagoevova 9, 851 04 Bratislava, IČO: 36243698


Prílohy

Výzva na predloženie ponuky - Prestavba školníckeho bytu na triedu MŠ Röntgenova 16
Návrh zmluvy o dielo - Prestavba školníckeho bytu na triedu MŠ Röntgenova 16
Projektová dokumentácia - Prestavba školníckeho bytu v MŠ Röntgenova 16, Bratislava na triedu materskej školy (.zip)
Výkaz výmer - MŠ Röntgenova