Výzva na predloženie ponuky

VÝBEROVÉ KONANIE JE ZRUŠENÉ

Dátum zverejnenia: 31.07.2019
Dátum ukončenia: 12.08.2019

Informácie o zákazke

Druh zákazky Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní
Predloženie ponuky do 12.08.2019 do 13:00 hod.
Predmet Stavebné úpravy MŠ Lietavská 1, Bratislava
Celková suma
Poznámka Zákazka nie je rozdelená na časti.
Úspešný uchádzač Nepredložená žiadna ponuka – ZRUŠENÉ


Prílohy

Výzva na predloženie ponuky - Stavebné úpravy MŠ Lietavská 1 (.pdf)
Návrh zmluvy o dielo - Stavebné úpravy MŠ Lietavská 1 (.doc)
Výkaz výmer - Stavebné úpravy MŠ Lietavská 1 (.zip)
Projektová dokumentácia - Stavebné úpravy MŠ Lietavská 1 (.zip)