Výzva na predloženie ponuky

VÝBEROVÉ KONANIE BOLO ZRUŠENÉ

Dátum zverejnenia: 15.08.2019
Dátum ukončenia: 21.08.2019

Informácie o zákazke

Druh zákazky Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní
Predloženie ponuky do 21.08.2019 do 13:00 hod.
Predmet Stavebné úpravy MŠ Lietavská 1, Bratislava
Celková suma
Poznámka Zákazka nie je rozdelená na časti.
Úspešný uchádzač Výberové konanie bolo zrušené dňa 13.09.2019
(najnižšia predložená cenová ponuka presahovala rozpočtové krytie)


Prílohy

Výzva na predloženie ponuky - Stavebné úpravy MŠ Lietavská 1 (.pdf)
Návrh zmluvy o dielo - Stavebné úpravy MŠ Lietavská 1 (.doc)
Výkaz výmer - Stavebné úpravy MŠ Lietavská 1 (.zip)
Projektová dokumentácia - Stavebné úpravy MŠ Lietavská 1 (.zip)