Výzva na predloženie ponuky

VÝBEROVÉ KONANIE JE UKONČENÉ

Dátum zverejnenia: 30.09.2019
Dátum ukončenia: 09.10.2019

Informácie o zákazke

Druh zákazky Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní
Predloženie ponuky do 09.10.2019 do 13:00 hod.
Predmet Oprava strechy pavilónov MŠ a DJ nad 1. NP, materskej školy Ševčenkova 35, Bratislava
Celková suma 8.309,09 €
Poznámka Zákazka nie je rozdelená na časti.
Úspešný uchádzač PETER BEŇA IZOLA , ul. Ľ. Fullu 4, 901 01 Malacky


Prílohy

Výzva na predloženie ponuky - Oprava strechy pavilónov MŠ a DJ nad 1. NP, materskej školy Ševčenkova 35, Bratislava (.pdf)
Zápis o obhliadke a rozsah prác – MŠ Ševčenkova (.pdf)
Pôdorys strechy – MŠ Ševčenkova (.pdf)
Výkaz výmer - MŠ Ševčenkova (.zip)
Fotodokumentácia MŠ Ševčenkova - strecha (.zip)