Výzva na predloženie ponuky

VÝBEROVÉ KONANIE JE UKONČENÉ

Dátum zverejnenia: 07.04.2020
Dátum ukončenia: 14.04.2020

Informácie o zákazke

Druh zákazky Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní
Predloženie ponuky do 14.04.2020 do 12:00 hod.
Predmet Obnova malieb a náterov v MŠ Ševčenkova 35, Bratislava
Celková suma
Poznámka Zákazka nie je rozdelená na časti.
Úspešný uchádzač


Prílohy

Výzva na predloženie ponuky − Obnova malieb a náterov v materskej škole Ševčenkova 35, Bratislava (.pdf)
Výkaz výmer − Obnova malieb a náterov v materskej škole Ševčenkova 35, Bratislava (.zip)